Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Radava

Kultúra a šport

17.8.2019   16:00

Deň obce RADAVA 2019-1.jpg

Námestie v Radave

Deň obce Radava 2019

Obec Radava

Deň obce Radava – 13. ročník - 17. august 2019Sprievodný program:
16.00 – 21.00 Predaj gulášov - vo dvore obecného úradu
16.30 – 17.00 Penová párty pre deti – na futbalovom ihrisku
17.00 – 20.00 Nafukovacie atrakcie /hrad, šmykľavka,.../ vo dvore základnej školy

Kultúrny program na námestí:
17.00 – 18.00 Števo Haládik a Ľubica Šulíková - hudobné duo z Nitry
18.00 - 18.50 Radavanka a deti – spevácky súbor
18.50 - 19.00 Slávnostné príhovory
19.00 – 20.00 Ľudo Kuruc Band – program "Karol Duchoň Revival" hudobnej skupiny z Dolného Ohaja
20.00 – 20.50 Žrebovanie
20.50 – 22.00 SALCO – spevák a hudobník Pavol „SALCO“ Novotný z Topoľčian
22.00 - 24.00 DJ Šali – tanečná disco-zábava na námestí

Vstup je voľný.
„ Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Výsledky 1. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 v Obci Radava.pdf(223.4 kB)Výsledky 1. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 v Obci Radava

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.pdf(620.9 kB)Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.pdf

Úradná tabuľa

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Radava za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140-2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Povinná registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Ošípané.jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


 
 

V našej obci pribudne 12 obecných nájomných bytov - stavba sa už začala realizovaťVytlačiť
 

Bytový nájomný dom, 12 b.j.Obec Radava získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu, 12 b.j.

Dňa 11. júla 2018 starosta obce podpísal zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 439 670,- €. Úver sa bude splácať 30 rokov z prostriedkov získaných z nájomného. Dňa 24. júla 2018 starosta obce podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov vo výške 188 420, 00 € a zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 20 880,00 € s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Kúpa obecných nájomných bytov bude realizovaná na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so  spoločnosťou DYNAMIK HOLDING, a. s. , Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO 34 134 557, ktorá na svoje náklady postaví   „Bytový nájomný dom, 12 b.j.“  v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou  Ing. Arch. Liborom Chmelárom. Stavba sa už začala realizovať, na obecnom pozemku parcelné číslo CKN 1831/1. Najneskorší termín kúpy bytového domu aj s ostatnou vybavenosťou je 31. august 2020. Z 12 bytov bude 1 jednoizbový, 6 dvojizbových a 5 trojizbových.

Celkové náklady na kúpu stavby budú vo výške 695 585,24 €.

Spôsob financovania kúpy nájomných bytov  stavby  Bytový nájomný dom,  12 b.j.  v zložení  :
  • úver  zo ŠFRB  na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo  výške  70% z obstarávacej ceny nájomných bytov , t.j. vo výške 439 670,-€,
  • dotácia z MDV SR na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo výške 30% z obstarávacej ceny nájomných bytov , t.j. vo výške 188 420,-€,  
  • financovanie z vlastných  zdrojov z rozpočtu obce  vo výške  : 151,24 €.  
Spôsob financovania obstarania - kúpy súvisiacej technickej vybavenosti k stavbe Bytový nájomný dom,  12 b.j.  :
  • vodovodná prípojka : -  dotácia z  MDV SR vo výške 70% z celkového nákladu stavby 10 080,00 €,  čo  činí  :  7 050,00 € a  vlastné zdroje vo výške : 3 030,00 €,
  • miestna komunikácia  - dotácia z  MDV SR vo výške 70% z celkového  nákladustavby 13 644,00 €,čočiní :9 550,00 € a vlastné zdroje vo výške : 4 094,00 €,
  • spevnené plochy / parkoviská, odstavná plocha / - dotácia MDV SR vo výške 70% z celkového nákladu stavby 6 120,00 €, čo činí: 4 280,00 € a vlastné zdroje 1 840,00 €.
Spôsob financovania výstavby ostatných   inžinierskych sietí:
  • elektrická NN prípojka, žumpa, nádrže  na požiarnu  vodu a úhrada projektovej   dokumentácie  spolu  vo výške   37 500,00 EUR s DPH   budú financované  v plnej výške  z vlastných zdrojov obce.

                                                                                                                 


 
 

Zmena dopravného značeniaVytlačiť
 

Radava - vstupná tabuľa.jpgDňa 6. augusta 2018 pracovníci regionálnej správy a údržby ciest osadili štyri nové dopravné značky /2x IS36a Obec, 2x IS36b Koniec obce/, ktoré na štátnej ceste II. triedy č. 580 ohraničujú 350 m úsek cesty prechádzajúci cez našu obec. Tým sa na tomto úseku znižuje rýchlosť jazdy vozidiel z 90 km/h na 50 km/h. Určenie trvalého dopravného značenia vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na základe žiadosti Obce Radava. Ich osadenie je I. etapou realizácie projektu obce s názvom „Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na križovatke miestnej účelovej spevnenej komunikácie vedúcej k rodinným domom v k. ú. Radava s cestou II/580 v km 17,282 v k. ú. obce Radava“. V II. etape sa plánuje vybudovanie chráneného prechodu pre chodcov. Bude preto potrebné vybudovať prístupové chodníky, osvetlenie prechodu, zvýšené ostrovčeky, odvodnenie a rozšíriť o 1 m vozovku. Na túto stavbu má v súčasnosti obec vydané právoplatné územné rozhodnutie. Vydanie stavebného povolenia v súčasnosti komplikujú zložité majetkové pomery pozemkov na ktorých má stavba stáť. Neznámych vlastníkov tu zastupuje Slovenský pozemkový fond, ktorý nám od decembra 2017 schvaľuje dlhodobý prenájom týchto pozemkov /môže to trvať aj rok/. Náklady na výstavbu bude znášať Obec Radava a Nitriansky samosprávny kraj /ak to schvália krajský poslanci/.


 
 

Publicita projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci RadavaVytlačiť
 

Info na web_7_2 Radava.jpg

Názov projektu:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Radava

 

Cieľ a popis projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Radava. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. Investície do miestnych komunikácií v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju. Po zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie sa zvýši kultúrny vzhľad obce, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Radava

Sídlo: Radava 444, 941 47 Radava               

Miesto realizácie projektu: miestna komunikácia v obci Radava                       

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000 €

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 75 000 €/25 000 €

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/


 
 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka