Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Radava

Kultúra a šport

30.4.2019   18:00

Stavanie mája 2019.jpg

Námestie v Radave

Stavanie obecného mája 2019

Obec Radava

Obec Radava všetkých srdečne pozýva na "Stavanie obecného mája" v utorok 30. apríla 2019 od 18:00 hod na námestí. S kultúrnym programom vystúpi spevácky súbor Radavanka. Pre deti bude pripravená vatra, na ktorej si budú môcť opekať špekáčiky. Ako občerstvenie sa bude zdarma podávať vínko a nealkoholické nápoje. Tešíme sa na stretnutie s vami.


 

11.5.2019   16:30

Víno Radava 2019 - plágat.jpg

Sála kultúrneho domu v Radave

Víno Radava 2019

Obec Radava a Občianske združenie Za krajšiu Radavu

Obec Radava a Občianske združenie "Za krajšiu Radavu" Vás pozývajú na 8. ročník súťažnej výstavy vín "Víno Radava 2019" do sály kultúrneho domu v Radave v sobotu dňa 11. mája 2019 o 16:30 hod. Odborná degustácia sa uskutoční dňa 28. apríla 2019 od 09.00 hod. v sále kultúrneho domu v Radave. Vystavovatelia môžu svoje súťažné vzorky odovzdať v sále kultúrneho domu dňa 26. 4. 2019 v čase od 16.00 hod. do 20.00 hod. Podrobné informácie súvisiace so súťažou nájdete v Štatúte 8. ročníka súťažnej výstavy Víno Radava 2019.


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Výsledky 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 v Obci Radava

 
Výsledky 1. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 v Obci Radava

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019

Informácie pre voliča

 
Zverejnenie emailovej adresy

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby


Nakladanie s majetkom obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Radava formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predajňa pri Pošte Vytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Rozhodnutie - „Spoločný územný plán obcí Hul a Radava, Obec Hul Zmeny a doplnky č.1“ Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Radava za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140-2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Veľkonočné prianieVytlačiť
 

Veľkonočné prianie.jpg


 
 

Povinná registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Ošípané.jpgŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


 
 

V našej obci pribudne 12 obecných nájomných bytov - stavba sa už začala realizovaťVytlačiť
 

Bytový nájomný dom, 12 b.j.Obec Radava získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu, 12 b.j.

Dňa 11. júla 2018 starosta obce podpísal zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 439 670,- €. Úver sa bude splácať 30 rokov z prostriedkov získaných z nájomného. Dňa 24. júla 2018 starosta obce podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov vo výške 188 420, 00 € a zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 20 880,00 € s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Kúpa obecných nájomných bytov bude realizovaná na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so  spoločnosťou DYNAMIK HOLDING, a. s. , Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO 34 134 557, ktorá na svoje náklady postaví   „Bytový nájomný dom, 12 b.j.“  v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou  Ing. Arch. Liborom Chmelárom. Stavba sa už začala realizovať, na obecnom pozemku parcelné číslo CKN 1831/1. Najneskorší termín kúpy bytového domu aj s ostatnou vybavenosťou je 31. august 2020. Z 12 bytov bude 1 jednoizbový, 6 dvojizbových a 5 trojizbových.

Celkové náklady na kúpu stavby budú vo výške 695 585,24 €.

Spôsob financovania kúpy nájomných bytov  stavby  Bytový nájomný dom,  12 b.j.  v zložení  :
  • úver  zo ŠFRB  na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo  výške  70% z obstarávacej ceny nájomných bytov , t.j. vo výške 439 670,-€,
  • dotácia z MDV SR na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo výške 30% z obstarávacej ceny nájomných bytov , t.j. vo výške 188 420,-€,  
  • financovanie z vlastných  zdrojov z rozpočtu obce  vo výške  : 151,24 €.  
Spôsob financovania obstarania - kúpy súvisiacej technickej vybavenosti k stavbe Bytový nájomný dom,  12 b.j.  :
  • vodovodná prípojka : -  dotácia z  MDV SR vo výške 70% z celkového nákladu stavby 10 080,00 €,  čo  činí  :  7 050,00 € a  vlastné zdroje vo výške : 3 030,00 €,
  • miestna komunikácia  - dotácia z  MDV SR vo výške 70% z celkového  nákladustavby 13 644,00 €,čočiní :9 550,00 € a vlastné zdroje vo výške : 4 094,00 €,
  • spevnené plochy / parkoviská, odstavná plocha / - dotácia MDV SR vo výške 70% z celkového nákladu stavby 6 120,00 €, čo činí: 4 280,00 € a vlastné zdroje 1 840,00 €.
Spôsob financovania výstavby ostatných   inžinierskych sietí:
  • elektrická NN prípojka, žumpa, nádrže  na požiarnu  vodu a úhrada projektovej   dokumentácie  spolu  vo výške   37 500,00 EUR s DPH   budú financované  v plnej výške  z vlastných zdrojov obce.

                                                                                                                 

Súbor na stiahnutie Mapka 12 b.j.pdf Mapka 12 b.j.pdf (682.4 kB)
Súbor na stiahnutie Situacia.pdf Situacia.pdf (196.5 kB)
Súbor na stiahnutie Pohľad predný.pdf Pohľad predný.pdf (76.7 kB)
Súbor na stiahnutie Pohľad zadný.pdf Pohľad zadný.pdf (68.2 kB)
Súbor na stiahnutie Pohľad bočný 2.pdf Pohľad bočný 2.pdf (53 kB)
Súbor na stiahnutie Rez AA.pdf Rez AA.pdf (206.9 kB)
Súbor na stiahnutie Rez BB.pdf Rez BB.pdf (279.4 kB)

 
 

Zmena dopravného značeniaVytlačiť
 

Radava - vstupná tabuľa.jpgDňa 6. augusta 2018 pracovníci regionálnej správy a údržby ciest osadili štyri nové dopravné značky /2x IS36a Obec, 2x IS36b Koniec obce/, ktoré na štátnej ceste II. triedy č. 580 ohraničujú 350 m úsek cesty prechádzajúci cez našu obec. Tým sa na tomto úseku znižuje rýchlosť jazdy vozidiel z 90 km/h na 50 km/h. Určenie trvalého dopravného značenia vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na základe žiadosti Obce Radava. Ich osadenie je I. etapou realizácie projektu obce s názvom „Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na križovatke miestnej účelovej spevnenej komunikácie vedúcej k rodinným domom v k. ú. Radava s cestou II/580 v km 17,282 v k. ú. obce Radava“. V II. etape sa plánuje vybudovanie chráneného prechodu pre chodcov. Bude preto potrebné vybudovať prístupové chodníky, osvetlenie prechodu, zvýšené ostrovčeky, odvodnenie a rozšíriť o 1 m vozovku. Na túto stavbu má v súčasnosti obec vydané právoplatné územné rozhodnutie. Vydanie stavebného povolenia v súčasnosti komplikujú zložité majetkové pomery pozemkov na ktorých má stavba stáť. Neznámych vlastníkov tu zastupuje Slovenský pozemkový fond, ktorý nám od decembra 2017 schvaľuje dlhodobý prenájom týchto pozemkov /môže to trvať aj rok/. Náklady na výstavbu bude znášať Obec Radava a Nitriansky samosprávny kraj /ak to schvália krajský poslanci/.


 
 

Publicita projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci RadavaVytlačiť
 

Info na web_7_2 Radava.jpg

Názov projektu:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Radava

 

Cieľ a popis projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Radava. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. Investície do miestnych komunikácií v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju. Po zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie sa zvýši kultúrny vzhľad obce, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Radava

Sídlo: Radava 444, 941 47 Radava               

Miesto realizácie projektu: miestna komunikácia v obci Radava                       

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000 €

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 75 000 €/25 000 €

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/


 
 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka