Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola a školský klub detí

Základná škola

Mgr. Jana Gregušíková

Adresa: Radava 440

Tel: 035 6582 334

E-mail: zs@radava.sk

riaditeľka základnej školy


 

Mgr. Ivana Čerháková

učiteľka


 

Zuzana Račková

upratovačka


 

PaedDr. Monika Hrušovská

vychovávateľka v školskom klube detí, učiteľka náboženstva


 

 

 

Školský rok 2018/2019

Vyučovací čas:

1. vyuč. hodina     8:00 – 8:45  

2. vyuč. hodina     8:55 – 9:40  

3. vyuč. hodina     9:55 – 10:40 

4. vyuč. hodina   10:50 – 11:35 

5. vyuč. hodina   11:45 – 12:30 

6. vyuč. hodina   13:00 – 13:45 

 

Krúžky:

Vševedko

Zdravotnícky krúžok

 

Súťaže:

Pytagoriáda, Matematický kolokan, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Mojej matke, Slovensko moje, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Radavský slávik, výtvarné súťaže ...

 

Pripravujeme:

Európsky deň rodiny a školy, Mikuláš, Vianočná akadémia, karneval, Deň Zeme,    Deň vody, návšteva divadelných predstavení, detské dopravné ihrisko, exkurzie, rodičovský ples, ovocný a mliečny týždeň, plavecký výcvik, školský výlet...

 

Termíny prázdnin:

31.10. – 2.11. 2018    × jesenné

27.12. – 7.1. 2019      ×  vianočné

1.2. 2019                    × polročné

25.2. – 1.3. 2019        × jarné

18.4. – 23.4. 2019      × veľkonočné

1.7. – 31.8. 2018        × letné

 

Dôležité:  Rodičia sú povinní ospravedlniť dieťa v prípade choroby do troch dní na č.t.: 035/658 2334   e-mail : zsradava@zoznam.sk

Prosíme rodičov, aby svoje dieťa vyhlasovali a prihlásili na stravu najneskôr do 7:30  hod. na tel. č. 0948 314 149 alebo 035/6582317.


 

Logo základnej školy.pngO našej škole

Základná škola v Radave je neplno organizovaná základná škola. Žiaci 1. až 4.  ročníka sa učia v spojených ročníkoch v dvoch triedach.

 

Vzdelávací program:  „ Rozumieť iným a rozumieť sebe“ zahŕňa dva dôležité piliere:

Poznávať nové veci, hľadať a triediť dostupné informácie, tvoriť vlastné projekty, poznávať iné kultúry prostredníctvom IKT a požadovanej úrovne cudzieho jazyka.

Spracovať poznané a na základe našej kultúrno-spoločenskej tradície hľadať vlastnú úlohu, nájsť svoje dobré a pozitívne vlastnosti, vnútorne sa stotožniť s princípmi tolerancie, rovnosti ľudí a na nich budovať svoju individualitu v prospech celej spoločnosti.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole je v príjemnom a priateľskom prostredí vychovať všeobecne vzdelaných ľudí, ktorí budú schopní zodpovedne sa rozhodovať, svoje individuálne danosti budú schopní ďalej rozvíjať  a dokážu flexibilne reagovať na spoločenské potreby.

Okrem všeobecných vzdelávacích predmetov sme sa zamerali na výuku anglického jazyka od prvého ročníka , rozvoj čitateľskej gramotnosti a informačno-komunikačných zručností. Na vyučovaní využívame projektové vzdelávacie portály EnglishOneKozmix.

Žiaci sa v rámci možností zapájajú do súťaží rôznych zameraní – Pytagoriáda, výtvarné súťaže, literárne súťaže, súťaž v speve ľudových piesní. Pripravujeme programy a slávnostné akadémie v spolupráci s obcou, športovým klubom a poľovným združením Dolina. 

Základná škola úzko spolupracuje s MŠ v Radave.  Predškoláci sa v rámci prípravy na zápis sa zúčastňujú otvorenej hodiny v 1. ročníku . Organizujú sa  spoločné športové aktivity, exkurzie, výlety a kultúrne podujatia v obci – Mikuláš, Deň matiek.

V súlade s Európskym programom Zdravie 2020 chceme venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu .  Žiaci sa zapájajú do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl – Hovorme o jedle, Týždeň zdravej výživy, Mliečny týždeň. 

Pri základnej škole je zriadený školský klub detí.

 


 

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej škole v Radave, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD venujeme pozornosť piatim výchovným oblastiam, v ktorých sa deti majú možnosť zoznámiť so zaujímavými témami, majú možnosť vyjadriť svoj názor, pracovať v skupine, budovať kamarátstva a naučiť sa spolupracovať. Mottom ŠKD je: „Čo zasejeme, to budeme žať“, ktoré sa s deťmi snažíme  dodržiavať a postupne sa učíme empatii, pomoci druhému  a fungovaniu v malej sociálnej skupine. Ku každému žiakovi sa snažíme pristupovať individuálne s prihliadaním na jeho osobné záujmy.

Dennou súčasťou činnosti ŠKD je čas na relax a oddych,  pri ktorom deti rady využívajú relaxačné podložky alebo sedacie vaky, ktoré sú súčasťou vybavenia ŠKD.

Pobyt na školskom dvore v priaznivom počasí alebo skupinové hry v oddelení ŠKD (stolný futbal, pin-pong, florbal a iné.) sú rovnako obľúbené činnosti detí. Jednou zo zložiek činnosti ŠKD je i vzdelávacia oblasť a príprava na vyučovanie- písanie domácich úloh, riešenie spoločných projektov, kvízov, hlavolamov, didaktických hier, čítanie rôznych knižiek a následné prepojenie ich deja s praktickým životom.

Deťom v rámci činnosti ŠKD je ponúkané široké spektrum aktivít, ktoré rozvíjajú ich  osobnosť a pripravujú ich na praktický život a riešenie bežných situácii, ktoré im život bude prinášať.


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka