Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola a školský klub detí

Základná škola

Mgr. Jana Gregušíková

Adresa: Radava 440

Tel: 035 6582 334

E-mail: zs@radava.sk

riaditeľka základnej školy


 

Mgr. Ivana Čerháková

učiteľka


 

Zuzana Račková

upratovačka


 

PaedDr. Monika Hrušovská

vychovávateľka v školskom klube detí, učiteľka náboženstva


 

 

 

Školský rok 2019/2020

Vyučovací čas:

1. vyuč. hodina     7:55 – 8:40     prestávka 5 minút

2. vyuč. hodina     8:45 – 9:30     prestávka 15 minút

3. vyuč. hodina     9:45 – 10:30   prestávka 5 minút

4. vyuč. hodina   10:35 – 11:20   prestávka 10 minút

5. vyuč. hodina   11:30 – 12:15   prestávka 30 minút

6. vyuč. hodina   12:45 – 13:30

 

Krúžky:

Šikovníček

Športovo-tanečný krúžok

 

Súťaže:

Pytagoriáda, Matematický kolokan, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Mojej matke, Slovensko moje, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Radavský slávik, výtvarné súťaže ...

 

Pripravujeme:

Európsky týždeň športu, Mikuláš, karneval, Deň Zeme,Deň vody, návšteva divadelných predstavení, detské dopravné ihrisko, exkurzie, rodičovský ples, ovocný a mliečny týždeň, plavecký výcvik, školský výlet, škola v prírode...

 

Termíny prázdnin:

30.10. – 31.10. 2019   × jesenné

23.12. – 7.1. 2020       × vianočné

3.2. 2020                     × polročné

17.2. – 21.2. 2020       × jarné

9.4. – 14.4. 2020         × veľkonočné

1.7. – 31.8. 2020         × letné

 

Dôležité

Oznamy školskej jedálne

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu hradí zákonný zástupca režijné náklady vo výške 2 €/ mes.

Odhlásiť alebo prihlásiť stravu je možné do 7:30 h. v ten deň, na tel. č.  0948 314 149 alebo 035 / 65 82 317.

Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Oznamy školského klubu detí

Mesačný poplatok za dieťa je 5 €/ mes.

Oznamy základnej školy

Rodičia sú povinní ospravedlniť dieťa v prípade choroby do troch dní na č.t.: 035/658 2334   e-mail : zsradava@zoznam.sk

 


 

Logo základnej školy.pngO našej škole

Základná škola v Radave je neplno organizovaná základná škola. Žiaci 1. až 4.  ročníka sa učia v spojených ročníkoch v dvoch triedach.

 

Vzdelávací program:  „ Rozumieť iným a rozumieť sebe“ zahŕňa dva dôležité piliere:

Poznávať nové veci, hľadať a triediť dostupné informácie, tvoriť vlastné projekty, poznávať iné kultúry prostredníctvom IKT a požadovanej úrovne cudzieho jazyka.

Spracovať poznané a na základe našej kultúrno-spoločenskej tradície hľadať vlastnú úlohu, nájsť svoje dobré a pozitívne vlastnosti, vnútorne sa stotožniť s princípmi tolerancie, rovnosti ľudí a na nich budovať svoju individualitu v prospech celej spoločnosti.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole je v príjemnom a priateľskom prostredí vychovať všeobecne vzdelaných ľudí, ktorí budú schopní zodpovedne sa rozhodovať, svoje individuálne danosti budú schopní ďalej rozvíjať  a dokážu flexibilne reagovať na spoločenské potreby.

Okrem všeobecných vzdelávacích predmetov sme sa zamerali na výuku anglického jazyka od prvého ročníka , rozvoj čitateľskej gramotnosti a informačno-komunikačných zručností. Na vyučovaní využívame projektové vzdelávacie portály EnglishOneKozmix.

Žiaci sa v rámci možností zapájajú do súťaží rôznych zameraní – Pytagoriáda, výtvarné súťaže, literárne súťaže, súťaž v speve ľudových piesní. Pripravujeme programy a slávnostné akadémie v spolupráci s obcou, športovým klubom a poľovným združením Dolina. 

Základná škola úzko spolupracuje s MŠ v Radave.  Predškoláci sa v rámci prípravy na zápis sa zúčastňujú otvorenej hodiny v 1. ročníku . Organizujú sa  spoločné športové aktivity, exkurzie, výlety a kultúrne podujatia v obci – Mikuláš, Deň matiek.

V súlade s Európskym programom Zdravie 2020 chceme venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu .  Žiaci sa zapájajú do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl – Hovorme o jedle, Týždeň zdravej výživy, Mliečny týždeň. 

Pri základnej škole je zriadený školský klub detí.

 


 

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej škole v Radave, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD venujeme pozornosť piatim výchovným oblastiam, v ktorých sa deti majú možnosť zoznámiť so zaujímavými témami, majú možnosť vyjadriť svoj názor, pracovať v skupine, budovať kamarátstva a naučiť sa spolupracovať. Mottom ŠKD je: „Čo zasejeme, to budeme žať“, ktoré sa s deťmi snažíme  dodržiavať a postupne sa učíme empatii, pomoci druhému  a fungovaniu v malej sociálnej skupine. Ku každému žiakovi sa snažíme pristupovať individuálne s prihliadaním na jeho osobné záujmy.

Dennou súčasťou činnosti ŠKD je čas na relax a oddych,  pri ktorom deti rady využívajú relaxačné podložky alebo sedacie vaky, ktoré sú súčasťou vybavenia ŠKD.

Pobyt na školskom dvore v priaznivom počasí alebo skupinové hry v oddelení ŠKD (stolný futbal, pin-pong, florbal a iné.) sú rovnako obľúbené činnosti detí. Jednou zo zložiek činnosti ŠKD je i vzdelávacia oblasť a príprava na vyučovanie- písanie domácich úloh, riešenie spoločných projektov, kvízov, hlavolamov, didaktických hier, čítanie rôznych knižiek a následné prepojenie ich deja s praktickým životom.

Deťom v rámci činnosti ŠKD je ponúkané široké spektrum aktivít, ktoré rozvíjajú ich  osobnosť a pripravujú ich na praktický život a riešenie bežných situácii, ktoré im život bude prinášať.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka